Velg en side

Skal kommunens gebyrforskrift hjemles i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg eller i forurensningsforskriften?

29.09.2017

Hovedhjemmelen for gebyrforskriften er forurensingsforskriften § 16-1 annet ledd (forskriftsteksten ikke er oppdatert etter ny lov) hvor departementet delegerer myndigheten de har fått etter vass- og avløpsanleggslovens § 4 annet ledd til å gi forskrifter om beregning og innkreving av gebyrene videre til kommunen. Det som står om gebyrenes størrelse og innkreving i forskriftsbestemmelsen er egentlig allerede lagt til kommunen i  vass- og avløpsanleggslova § 5. Jeg ville derfor også henvist direkte til denne.

Det ligger en kort omtale av selve forskriftsarbeidet her: http://va-jus.no/sentrale-og-lokale-forskrifter/lokale-forskrifter/

Kategorier Gebyr/Selvkost