Velg en side

Hvilken hjemmel har kommunen for å grave opp VA-ledninger som skal skiftes ut som ligger på privat grunn? Gjelder evt. de samme hjemler for private stikkledninger som skiftes ut som en del av anlegget?

En rettighet til å grave på privat grunn må ha hjemmel. Det finnes ingen lovhjemmel for en slik rett for kommunen som anleggseier. Retten må derfor basere seg på avtalen som kommunen inngikk med grunneieren da ledningen ble lagt. Tidligere ble ikke disse avtalene alltid tinglyst, og kanskje heller ikke arkivert på en måte som gjør at man kan finne tilbake til dem. I slike tilfeller må man vurdere om kommunen kan ha hevdet en rett til å ha ledningen liggende på privat grunn. En slik hevdet rett vil også inkludere retten til å vedlikeholde ledningen. Du finner omtale av hevd under et annet tidligere stilt spørsmål.

Dersom kommunen har vedtatt standard abonnementsvilkår, og ledningen lå på eiendommen da abonnenten knyttet seg til de kommunale ledningene, kan dere vise til vilkårenes punkt 3.3, så fremt disse vilkårene gjaldt i kommunen da vedkommende knyttet seg til. Det finnes ikke noen tilsvarende bestemmelse for private stikkledninger.

Kategorier Diverse