Velg en side

Vi vil åpne en bekk som ligger på privat grunn, regulert til boligformål. Langs bekken går det kommunale VA-ledninger med tilhørende tinglyste rettigheter. Det er uklart når bekken ble lagt i rør og om lukningen ble avtalt med kommunen. Vi har ingen dokumenter med tinglyste rettigheter/plikter knyttet til bekkelukkingen. Bekken ligger midt i et nedslagsfelt og det er uklart hvor den vil være «årssikker» etter vannressurslovens definisjon.

Kan kommunen kreve bekken åpnet eller åpne bekken selv?

Hvem er vassdragsmyndighet i slike saker?

05.10.2017

Dere bør sjekke lovligheten av bekkelukkingen med NVE, jeg antar at det kan være et konsesjonspliktig tiltak. I såfall vil NVE vite om de har gitt konsesjon. Dersom det er en ulovlig bekkelukking kan en mulighet være å kreve retting, jf. vannressursloven § 59.

Vannressursloven § 14 gir vassdragsmyndigheten rett til å gjenåpne lukket vassdrag mot erstatning til grunneierne. NVE er vassdragsmyndighet etter denne bestemmelsen.

For øvrig fremgår hvem som er vassdragsmyndighet etter vannressursloven av forskrift om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven (15.12.2000 med senere endringer). OED delegerte sin myndighet til NVE i vedtak av 19.12.2000 (F19.12.2000 nr. 1705), med unntak av forskriftshjemlene. NVE er derfor vassdragsmyndighet etter vannressursloven §12 og §18, mens kommunene er blitt delegert myndighet etter § 7 og § 16.

 

 

Kategorier Diverse