Velg en side

Det har hittil i sommer vært svært lite nedbør, og kommunen har innført vanningsrestriksjoner. Det er dessverre mange som ikke følger dette og nedgangen i vannforbruket er ikke som ønsket. Vi har ingen rutiner for hvordan vi skal «straffe» brudd på vanningsrestriksjoner og lurer på om det er mulig å gi gebyr til de som ikke overholder bestemmelsene. Hvor kan dette i så fall hjemles?

01.07.2014

Ileggelse av gebyr som sanksjon på brudd på vanningsrestriksjoner krever hjemmel i lov, og noen slik hjemmel finnes ikke.

Hvis dere har vedtatt standard abonnementsvilkår hjemler disse vanningsforbud i pkt. 3.8 om kontroll og innskrenkning av vannforbruk:

Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.

Etter pkt. 3.7 har kommunen rett til når som helst, og uten forutgående varsel, å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Brudd på vanningsbestemmelsene kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg ved at kommunens evne til å levere vann til prioritert bruk reduseres.

Brudd kan håndheves etter reglene i vilkårenes pkt. 1.5.

Kommunen bør pålegge huseieren å stanse den ulovlige bruken av vannet med en kort frist. Hvis dette ikke blir fulgt opp må kommunen vurdere en midlertidig forføyning for domstolene. Dersom bruddet på vanningsrestriksjonen kan anses for å utgjøre et vesentlig mislighold, kan kommunen eventuelt vurdere å stenge eiendommens vanntilførsel.

Kategorier Diverse, Gebyr/Selvkost