Velg en side

Vi får VA-planer til godkjenning når nye boligfelt skal bygges ut. På planene er det av og til tegnet inn brannkummer. Vil en godkjenning av VA-planen være det samme som at vi godkjenner brannvannstiltakene som er planlagt i området? Hvordan gjøres dette andre steder?

12.03.2013

Huseier er ansvarlig for sikring etter brannforebyggingsforskriften, mens kommunens skal utarbeide og forvalte planer og tillatelser (myndighetsoppgaver etter pbl).

Etter plan- og bygningsloven § 27-1 må ikke bygning føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Her legges det altså opp til at behovet for slokkevann behandles sammen med behovet for vann og avløp for øvrig. Byggesaksmyndigheten har en samordningsplikt med brannvernmyndigheten etter pbl § 21-5, se forskriftens § 6-2. For å få en best mulig vurdering av behovet for brannvann, bør nok kommunen ta stilling til brannvannstiltakene i tett sammenheng med hvilken type bygg man tillater oppført og kravene til va-planene for øvrig, og godkjenne dette under ett.

Drammensregionen har utarbeidet retningslinjer slokkevann og sprinkling.

I Skien gjør de det på følgende måte:

1. I forbindelse med reguleringsplanen uttaler VA seg om mulighetene for å levere nok brannvann fram til det aktuelle området.

Det hender de sier at det ikke er mulig å levere nok brannvann til et rekkehusområde,  uten at det gjøres tekniske tiltak i de planlagte bygningene slik at behovet for brannvann begrenses. I et område i Skien skulle det reguleres inn en barnehage i et vanlig boligområde med eneboliger (minst 8 m mellom hver bolig).  Brannteknisk rapport ba om 50 liter/sek til brannvann. VA sa 20 liter/sek kunne leveres,  og barnehagen måtte bygges etter det.  Utbygger godtok det.

2. VA-planen må utformes slik at kravene til avstander fra brannkum til bygning i teknisk forskrifts blir tilfredsstilt, samt at avstanden fra en bygning til en brannventil er så stor at brannen ikke hindrer brannvesenet i å bruke kummen. Disse kravene sørger for at det blir mange nok brannventiler i et boligområde. Brannkummene inneholder mer enn en brannventil.  Her er det også stengeventiler,  utspylingsventiler, uttak for trykkprøving,  klorering og lekkasjesøking. Her må VA i kommunen være på hugget og sørge for at plasseringen av det nødvendige antall brannkummer blir tilpasset kravet om vannledningsanlegget lar seg drive og vedlikeholde på en fornuftig måte (se hjemmel i plan- og bygningsloven §18-1, 2. ledd).

Kategorier Diverse