Velg en side

Skal utøvelse av det privatsrettslige forholdet mellom ledningeier og abonnent følge forvaltningsloven med tanke om varsling, klagerett, frister mv, jf. forvaltningsloven §1 eller er vi å regne som privat rettssubjekt når vi er ledningseier. Må VA-etaten ha delegert myndighet for å håndheve standard abonnementsvilkår?

Forvaltningsloven gjelder ikke for kommunens håndheving av sine abonnementsvilkår for vann og avløp, men det finnes en del ulovfestede forvaltningsmessige prinsipper om forsvarlig saksbehandling som kommunen må følge. Disse overlapper til dels det som er nedfelt i forvaltningsloven.
De ulovfestede prinsippene setter blant annet krav til likebehandling, nøytralitet og saklighet (kommunen skal opptre på en upartisk måte), til at beslutningene skal være forholdsmessige, de skal være basert på en forsvarlig saksutredning, det er krav til varsling og til at den beslutningen retter seg mot skal få anledning til å fremme sine synspunkter (kontradiksjon). Videre er det krav om veiledning og orientering om vedtaket og rett til å få det overprøvd (gjennom klageordning/domstol).

Det er opp til den enkelte kommune å plassere håndhevelsen av abonnementsvilkårene, det vil være naturlig at det plasseres til VA-etaten. Dette er imidlertid ikke delegasjon av myndighet etter en lov, men ved at man plasserer håndhevingen av eierskapet.

Kategorier Diverse