Velg en side

Blir dette ulovlig forskjellsbehandling hvis vi fastsetter gebyr pr. eiendom som hovedregel, men lar det være pr. leilighet/andelshaver for borettslag? En eiendom med fire boenheter vil dermed få ett gebyr, mens et borettslag med fire boenheter vil måtte betale fire gebyr.

23.07.2015

Etter vass- og avløpsanleggsloven § 3 skal eier av fast eiendom betale gebyr, det vil som regel si eieren av det enkelte gårds-/bruksnummer ev. seksjonsnummer, men ikke nødvendigvis, jf. forurensningsforskriften § 16-2 og Miljødirektoratets kommentar som sier at kommunen kan beregne gebyret for hele eiendommen under ett eller separat for den enkelte boenhet.

Boenhet er bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. For boligblokker, rekkehus osv. som er organisert som selveierseksjoner, er gebyrplikten knyttet til den enkelte boenhet. Det er eieren av den enkelte boenhet som har plikt til å betale gebyret. Loven er ikke til hinder for at kommunen og eierne blir enige om at det dannes et felles rettssubjekt, f.eks. en huseierforening, slik at gebyrberegningen og betalingen skjer for hele fellesskapet under ett.

Kategorier Gebyr/Selvkost