Velg en side

Kan kommunen hjemle tømming av fettavskiller i forurensningslovens § 26 og ta dette med i kommunale årsgebyr for avløp på lik linje med tømming av septiktanker/slamavskillere?

11.08.2016

Fettutskillere faller nok utenfor virkeområdet til forurensningsloven § 26. Videre gjelder kommunens plikt bare mindre renseinnretninger fra bolighus o.l. For fettavskillere må den ansvarlige selv sørge for tømming. Det betyr at tømmingen ikke kan omfattes av lokal forskrift om kommunal tømming av slamavskillere/tette tanker og at kommunen dermed ikke kan ta gebyr for tømmingen.

Krav om tømming av fettavskillere kan fastsettes i vedtak med hjemmel i forurensningsforskriften § 15A-4, enten i forskrift eller i enkeltvedtak.  En god del kommuner har forskrift om fettholdig avløpsvann som stiller krav om tømming av fettavskillere.

Dersom virksomhetene ikke oppfyller kravene i forskriften, vil det være et brudd på forskriften. Kommunen kan da gi de aktuelle virksomhetene pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd om å etterleve kravene forskriften, i dette tilfellet å tømme fettavskilleren. Pålegget må angi konkret hva de skal gjøre, tømme fettavskiller, montere prøvetakingskum osv. Dersom pålegget ikke blir gjennomført, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt. Miljødirektoratet har for øvrig gitt ut en veileder i bruk av tvangsmulkt som kan være til hjelp.

Kategorier Gebyr/Selvkost