Velg en side

Kan vi kreve gebyr både for manglende installasjon og for manglende avlesning av vannmåler? I boka Vann- og avløpsrett står det på side 183: «Kommunen kan ikke ilegge tilleggsgebyr eller øke gebyrsatsen ved manglende etterlevelse av pålegg.» I rapport 179 – 2011 (Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp) er det en mal for kommunale gebyrforskrifter. Der står det i § 4-4: «Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.» Blir dette gebyret i strid med det som står i boka?

17.08.2016

Kommunale VA-gebyrforskrifter er hjemlet i lov kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. Loven åpner ikke for at kommunene skal kunne kreve straffegebyr for abonnentenes manglende etterlevelse av forskriftene. Kommunen kan imidlertid kreve å få dekket sine kostnader for å utføre oppgaver, som gebyr for avlesning av vannmåler og gebyr for leie av vannmåler, forutsatt at dette er definert i den kommunale forskriften. Kommunen kan imidlertid ikke kreve gebyr fra abonnenter som ikke har installert vannmåler, da dette er en straffereaksjon som ikke knytter seg til konkrete utgifter kommunen har hatt.

For eiendommen som ikke har vannmåler beregnes årsgebyret ut fra stipulert forbruk, jf. forurensningsforskriften § 16-4 første ledd. Dersom en husholdningsabonnent ikke har installert vannmåler, må gebyret kreves inn iht. areal, inntil abonnenten har installert måler.

Ved manglende måleravlesning fastsettes forbruket skjønnsmessig. Kommunene kan ha ulike modeller for det. En måte å gjøre det på er å benytte samme forbruk som ved forrige avlesning eller et gjennomsnitt av de siste måleravlesningene. Alternativt kan man fastsette forbruket på den måten som er beskrevet i  malen for kommunale gebyrforskrifter. Det er uansett viktig at kommunen har en bestemmelse i sin lokale forskrift om hvordan årsgebyret fastsettes ved manglende måleravlesning.

Kategorier Gebyr/Selvkost