Velg en side

Hvordan bør vi regulere finansieringen av leieordningen for vannmålere? I vår lokale gebyrforskrift har vi leie av vannmåler som en egen gebyrtype. Vi diskuterer nå om det i det hele tatt er hjemmel for å kreve gebyr for leie av vannmålere, eller om dette må reguleres avtalerettslig. Er det tilstrekkelig hjemmel for å inkludere vannmålerleien i vann- og avløpsgebyret, alternativt et eget gebyr, eller skal det holdes utenfor gebyret og reguleres gjennom avtalevilkårene? Hvis vi kan ta det inn i vann- og avløpsgebyret lurer vi på om vi bør ha det som en egen gebyrsats. Hva er den beste løsningen?

5. februar 2024

Etter forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd kan kommunene kreve at abonnentene måler vannforbruket og at de selv bekoster målingen. I Miljødirektoratets kommentar til bestemmelsen står det:

Dersom kommunen ønsker å sikre hensiktsmessig drift- og vedlikehold etc., vil det være mulig for kommunen å selv kjøpe vannmålere for utleie til abonnenter.

Miljødirektoratet har uttalt at forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd gir hjemmel til å inkludere leie av vannmåler i vann- og avløpsgebyret.

Hvis kommunen velger å inkludere vannmålerleien i vann- og avløpsgebyret mener direktoratet at det må skilles ut som en egen «kategori» innenfor va-gebyret, som kun kan kreves av abonnenter som har installert vannmåler og viser til at Bergen kommune synes å ha valgt en slik ordning i sin lokale forskrift. Alternativt kan § 16-4 andre ledd betraktes som en særlig «differensieringsregel», som gir hjemmel til å fastsette ulike (høyere) gebyrsatser for abonnenter som har installert vannmåler. Tolket på denne måten, blir bestemmelsen følgelig et supplement til § 16-5 om ulike gebyrsatser. 

Miljødirektoratet åpner med andre ord for at man kan inkludere betalingen for å leie vannmåler i vann- og avløpsgebyret, enten som en egen kategori eller som en egen sats.