Velg en side

Et eldre hyttefelt har lagt nytt felles avløpsanlegg inn til området. Anlegget er nå tilknyttet kommunalt og stikkledninger er lagt ferdig frem til hytteveggene. En av hytteeierne som har fått nye stikkledninger for vann og avløp lagt frem til hytta, har ennå ikke påbegynt arbeidet med innvendig sanitær. Hytta har fremdeles kun sommervann. Hytteeier er positiv til å betale tilknytningsavgiften, men ønsker at vann- og avløpsgebyrer ikke skal belastes før innvendig sanitær er ferdig bygd. Kommunen er i utgangspunktet ikke negative til dette, men usikker på hva lovverket sier.
Når kan/skal kommunen kreve at gebyrer skal betales? Ved utvendig tilknytning, eller først når innvendig sanitær er på plass? Kan det for eksempel kreves fastgebyrer frem til arbeidet er ferdig?

12.08.2016

Når fast eiendom har tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning, enten direkte eller gjennom privat fellesledning, er eieren forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen.Det samme gjelder når kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 27-1 eller 27-2 har krevd at eiendommen skal ha slik tilknytning. Se vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd. Etter fjerde ledd kan kommunen ta bort alt eller noe av gebyret for eiendom som det ikke er hus på. Denne muligheten gjelder ikke eiendommer med hus.

Loven åpner i § 5 for at kommunen kan bestemme størrelsen på gebyrene og gi nærmere bestemmelser for gjennomføring av gebyrvedtaket og innkreving av gebyrene i lokal forskrift, men det står ikke noe om at kommunene kan unnta fra plikten til å betale gebyr. Forurensningsforskriften § 16-5 regulerer ulike gebyrsatser (altså ikke unntak fra gebyr totalt) kommunene kan ha: Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier.

I følge forurensningsforskriften § 16-4 første ledd siste setning kan det tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet når man skal fastsette forbruket. Det følger av kommentarene til forurensningsforskriften  at midlertidig ikke-bruk ikke er relevant. Som eksempel nevnes en bolig som står tom i en periode. Hytteeieren planlegger å installere innvendige sanitæranlegg. Inntil det  står ferdig har man en midlertidig situasjon.

For å redusere kostnadene til forbruksdelen, kan hytteeieren eventuelt montere vannmåler dersom det han sparer i årsgebyr er mer enn kostnadene ved å montere og å ha vannmåler.

Kategorier Gebyr/Selvkost