Velg en side

Kan kommunen kreve abonnementsgebyr fra eiendommer som har fått pålegg om tilknytning, men ikke er fysisk tilknyttet?

11.08.2016

I følge vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd «har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen (…) når kommunen med heimel i plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at eigedomen skal ha slik tilknyting». Innkreving av gebyr kan motivere huseiere som er uvillige til å følge opp kravet om å knytte seg til de kommunale ledningene til likevel å gjennomføre dette.  Etter forurensningsforskriften § 16-4 femte ledd kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegningen eller inngå særlige avtaler for ubebygde tomter.

Manglende oppfyllelse av den fysiske tilknytningen følges opp etter kapittel 32 om ulovlighetsoppfølgning i plan- og bygningsloven. Her kan kommunen, foruten pålegg om retting og pålegg om stans etter pbl. § 32-3, også benytte tvangsmulkt (§ 32-5), utferdige forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud etter § 32-6, som har virkning som rettskraftig dom dersom det ikke blir reist sak for å få forelegget satt til side innen 30 dager etter at forelegget er gitt, og det kan også bli aktuelt med tvangsfullbyrdelse av tilknytningsplikten etter pbl. § 32-7. Overtredelsesgebyr etter § 32-8 kan også være aktuelt. Etter § 32-10 må imidlertid sanksjonene stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte.

Kategorier Gebyr/Selvkost