Velg en side

En person er i gang med å bygge garasje på under 50 kvadratmeter som kommer i konflikt med naboens avløpsrør på eiendommen.

Hva menes med vann- og avløpsledninger: For kommunale ledninger er dette greit i og med at kommunen får informasjon og kan gi føringer. Men for private stikkledninger gjelder de samme kravene/ivaretakelsen?

Dersom det kan bekreftes at avløpsrøret blir bygget over av garasjen, skal tiltaket betraktes som søknadspliktig etter pbl?

Skal situasjonen betraktes som privatrettslig tvist eller skal kommunen beordre stans?

12.08.2016

I henhold til byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a er oppføring av en garasje (50 m² eller mindre) unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom flere vilkår er oppfylt. Et av vilkårene er at garasjen ikke må plasseres over ledninger i grunnen. Det fremgår av veiledningen til byggesaksforskriften at det må sendes søknad til kommunen dersom vilkårene § 4-1 første ledd bokstav a ikke er oppfylt. Både i bestemmelsen og i veiledningen bruker man begrepet «ledninger i grunnen». Slik jeg ser det, omfatter det både offentlige og private ledninger. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at bygningen ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Når noen bygger over naboens vann- og avløpsledninger vil dette være brudd på plan- og bygningsloven § 20-1 jf. § 20-5 og byggesaksforskriften § 4-1. Forutsatt at kommunen har dokumentasjon på at det er bygget over naboens vann- og avløpsledninger, kan den gripe inn i saken på samme måte som i andre ulovlighetssaker, plan- og bygningsloven § 32-3. Tiltakshaver kan få pålegg om å stanse arbeidene inntil en søknad er behandlet. Får han ikke byggetillatelse, må garasjen rives.

http://dibk.no/globalassets/bygg-uten-a-soke/informasjonsblader/hva-skal-vare-i-orden-for-at-du-skal-kunne-bygge-garasje-eller-sma-tilbygg-uten-a-soke.pdf

 

Kategorier Diverse