Velg en side

Jeg ser at det i Norsk Vann sin veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter (rapport 179/2011) side 58 (§ 3-2) står at det er mulig å ta gebyr fra tilknytningsdato. Betyr det at dersom vi oppdager gratispassasjerer som har vært tilknyttet i 15 år, så kan kommunen fakturere dem for abonnemenstsgebyr for det enkelte år, samt forbruk etter areal (dersom de ikke har vannmåler) for 15 år tilbake i tid, eller foreldes kravene?

24.01.2018

Ordinær foreldelsestid er tre år fra det tidspunkt fordringen forfaller, dvs. kommunens krav på tilknytnings- og årsgebyr, jf. foreldelsesloven § 2. Tilknytningsgebyret forfalt på tilknytningstidspunktet, og årsgebyret da første termin ville forfalt til ordinær betaling, dersom tilknytningstidspunktet hadde vært kjent for kommunen.

Dersom kommunen ikke har gjort kravet gjeldende, fordi kommunen manglet nødvendig kunnskap om kravet eller den ansvarlige, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dagen da kommunen fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. Foreldelsestiden kan ikke forlenges etter denne bestemmelsen med mer enn til sammen 10 år. Det vil si at maksimal lengde er 3+10 år = 13 år.

Foreldelse avbrytes ved fristavbrytende skritt, se foreldelsesloven § 15. Det kan være uttak av forliksklage, stevning, tvangsfullbyrdelse eller ved at abonnenten skriftlig erkjenner kravet.

Det er naturlig å legge areal til grunn i en slik sak, uansett om vannmåler er montert, fordi det kan være vanskelig å godtgjøre hva telleren sto på etter de enkelte år og forbruket hvert år skal ha mest mulig korrekt gebyrsats.

Enkelte kommuner praktiserer kategorisk 3 års foreldelse på tilfeller de oppdager. Det innebærer at gamle tilknytningsgebyr og årsgebyr eldre enn 3 år ikke blir innkrevet. Bakgrunnen for denne praksisen er å få enkle regler som kan tas på regnskapsnivå. De opplever problemet som beskjedent og utgjør ikke noen store tap for kommunen. Vær for øvrig oppmerksom på at noen kommuner har vedtatt at de ikke skal påberope seg tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 når det gjelder krav på tilknytningsgebyr og årsgebyr.

Siden tilknytningsgebyret forfaller til betaling når eiendommen ble tilknyttet den kommunale ledningen, vil det være satsene den gang som må legges til grunn, eventuelt med tillegg for avsavnsrente. Ulovlige tilknytninger kan anses som straffbart tyveri av vann (vurdert som naskeri i Rt. 1979 side 1197).

Kategorier Gebyr/Selvkost