Velg en side

Må kommunen ved vegkontoret alene eie prosjektet, ha prosjektlederen, og ha gitt forhåndsvarsel om flytting av ledninger for å kunne kreve at ledningseier dekker kostnadene ved flytting av deres ledninger etter forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg § 16?

05.08.2015 (oppdatert 10.02.2020)

Flytteplikten må forankres i et formelt vedtak etter vegloven § 32 som fattes av kommunal vegmyndighet. Flytteplikten vil avhenge av om tiltaket er nødvendig av hensyn til veginteressen etter ledningsforskriften § 16, eller om det er andre hensyn som har utløst behovet for å kreve at de flytter sine ledninger. Denne vurderingen må foretas konkret med utgangspunkt i veglovens formålsbestemmelse i § 1a.

Hensynet til utskiftning av vann- og avløpsledninger i vegen vil kunne være nødvendig av hensyn til veginteressen når ledningenes funksjon blant annet er å drenere av vegen. I slike tilfeller bør vegmyndighetene begrunne dette i sitt vedtak.

Kategorier Diverse