Velg en side

Finnes det en lovhjemmel som sier noe om mva på tilknytning av kommunalt vann og avløp. Får en ny bolig som må knytte seg til nettet moms fritak? Dette gjelder et anleggsbidrag for ledninger i sjø

Dette er et komplisert regelverk og kommunene bør nok ikke bli brukt som mva – konsulenter, men veilede i retning av at her kan det være forskjellige løsninger, med anbefaling om å søke bistand på området. Det er vanskelig å finne et utfyllende svar på spørsmålet i merverdiavgiftsloven (mval) og forskriftene til denne (MVA-forskriften).

Selve leveransen av en rørledning og arbeidet med strekking, montering osv er avgiftspliktig og avgiften fra entreprenør vil som det klare utgangspunkt bli en endelig kostnad for en privat boligeier. Merverdiavgiftsloven har i § 4-2 en bestemmelse om hva som inngår i beregningsgrunnlaget:

(1) I beregningsgrunnlaget inngår alle kostnader ved oppfyllelsen av avtalen, enten de inngår i vederlaget eller det kreves særskilt betaling, herunder 

a) toll og andre avgifter fastsatt med hjemmel i lov eller Stortingets plenarvedtak, unntatt engangsavgift på motorvogner mv.

b) tilknytningsavgifter, gebyrer og andre beløp som påløper ved levering av varer eller tjenester

Fra dette gjelder det tre mulige unntak:

Frivillig registrering

Frivillig registrering etter mval § 2-3 (4) og MVA-forskriften §2-3-5/2-3-6 (Ordningen gjelder kun private utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg som etter ferdigstillelsen av anlegget umiddelbart overføres til avgiftssubjekt som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2‑1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren.)

Etter mva avgiftsloven § 2-3, 4 ledd kan en utbygger som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg i privat regi registrere seg frivillig i MVA registret. Hensikten med frivillig registrering, er at de tjenesteytere som faller inn under ordningen, skal få adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Vilkåret for frivillig registrering er at anlegget etter ferdigstillelse overtas av noen som er registrert etter § 2-1 for virksomhet i vann og avløpssektoren  2-2 merverdiavgiftsloven kap 2. Nærmere vilkår for frivillig registrering fremkommer i  merverdiavgiftsforskriften. Bestemmelsene om registrering og rett for utbyggere av vann og avløpsanlegg er inntatt i merverdiavgiftsforskriften §§ 2-3-5 og 2-3-6.

§ 2-3-5. Utbyggere av vann- og avløpsanlegg

Utbyggere av vann- og avløpsanlegg skal ikke beregne utgående merverdiavgift ved overdragelsen av anleggene.

§ 2-3-6. Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for utbyggere av vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsanlegg som omfattes av den frivillige registreringen skal holdes atskilt i regnskapet.

Vilkårene for forhåndsregistrering fremkommer i §2-4-1.

2-4-1. Forhåndsregistrering – betydelige anskaffelser 

(1) Anskaffelser anses som betydelige når verdien er minst 250 000 kroner merverdiavgift medregnet. 

(2) Det er et vilkår for forhåndsregistrering at det framstår som overveiende sannsynlig at virksomheten når normal drift foreligger vil ha en omsetning som ligger betydelig over beløpsgrensen for registrering og at det skal drives næringsvirksomhet. Det er ikke adgang til forhåndsregistrering dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås. 

Det er utbyggeren som må sørge for registreringen og ta kontakten med fylkesskattekontoret.

Anleggsbidragsmodellen

Hjemmelsgrunnlaget for denne ”modellen” er kompleks og utgjøres reelt sett av forvaltningspraksis, herunder en rekke bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet.

Det første ”vilkår” for å benytte anleggsbidragsmodellen er at den som mottar fakturaen for entreprisetjenestene har fradragsrett for moms. Dette forutsetter i boligtilfellene at kommunen er byggherre for VA-ledningen (fradragsretten reguleres i mval kapittel 8)

Det andre ”vilkår” er at kommunen kan fakturere anleggsbidraget uten å avgiftsberegne dette. (Her er hjemmelsgrunnlaget som nevnt kompleks. Forvaltningspraksis dreier seg reelt om en fortolkning av begrepet ”omsetning” slik det er definert i mval § 1-3. I korte trekk kan kommunen belaste anleggsbidraget uten avgiftsberegning gitt at dette ikke anses som vederlag for varer/tjenester)

Bruk av kommunens justeringsrett på driftsmidler til bruk i kommunal produksjon av vann- og avløpstjenester

Kommunens justeringsrett

Den tredje mulighet for å unngå endelig momsbelastning for etablering av VA-ledning er gjennom utnyttelse av kommunens justeringsrett. Hjemmel for justeringsrett er mval § 9-3 og MVA-forskriften § 9-3 (særlig § 9-3-4/9-3-5). Justeringsretten må utøves av kommunen over 10 år og fordrer en avtale med kommunen om at sistnevnte er villig til å kreve justeringer og la netto justeringsbeløp tilfalle boligeier. Enkelte kommuner har fattet prinsippvedtak knyttet til utøvelse av slik justeringsrett.

Dette er kun er en overordnet gjennomgang av de muligheter som finnes. For ordinære stikkledninger vil det alltid skje en endelig avgiftsbelastning hos boligeier, fordi disse ledningene ikke vil kunne overtas av kommunen. For ledninger i sjø vil alternativene i utgangspunktet kunne være anvendelig, men det bør alltid foretas en konkret vurdering hvor man også vurderer de administrative kostnader opp mot mulige besparelser.

Kategorier Merverdiavgift