Velg en side

Kommunen skal bygge en ny idrettshall som vil innebære overbygging av en eksisterende hovedledning for vann. Byggetiltaket forutsetter derfor omlegging av hovedledningen. I festekontrakten mellom kommunen og idrettslaget gis kommunen rett til legge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over tomta som det er planlagt å bygge idrettshall på og å foreta gravearbeid både før den er bebygget og ved senere anledninger.

Kan omleggingen av hovedledningen kan finansieres av VA-gebyrmidler?

24.07.2015

Å plassere en idrettshall over ledningen vil være i strid med kommunens rettighet etter festekontrakten.

Etter forurensingsforskriften § 16-1 skal vann- og avløpsgebyrer ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Siden kommunen (vann og avløp) ikke er forpliktet til å finansiere en eventuell omlegging av ledningen kan utgiftene til dette heller ikke flyttes over på summen av va-abonnenter, siden det ikke er en nødvendig kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. VA-gebyrene kan som den absolutte hovedregel (vet ikke om det er tenkelig med noen unntak) ikke brukes til å gi rene tilskudd/støtteordninger til privatpersoner, foreninger eller andre.

Kategorier Gebyr/Selvkost