Velg en side

Kommunen skal gå i gang med en ekspropriasjonssak og lurer på hvordan skjønn blir fastsatt. Saken det gjelder er område for boring av grunnvannsbrønn. Det mest vesentlige spørsmålet for oss er prisen.

13.03.2013

Partene kan avtale en pris seg i mellom, og kommunen bør vurdere å betale litt ekstra for å spare omkostningene (herunder utgifter til advokat/rettshjelper for begge parter) ved ekspropriasjonsskjønn. Er ekspropriasjonstillatelsen gitt, kan kommunen be de det eksproprieres fra om å få tiltre eiendommen på forhånd. Før slik adgang gis, må det sørges for at de nødvendige bevis til bruk i erstatningssaken blir sikret. Blir ikke partene enig om forhåndstiltredelse, kan kommunen søke om at det gjennomføres med tvang.

I de fleste ekspropriasjonssakene blir imidlertid erstatningen fastsatt ved skjønn. En skjønnssak er en rettssak som behandles etter egne prosessuelle regler i oreigningsloven og skjønnsprosessloven. Skjønnsretten består normalt av en juridisk dommer og fire skjønnsmenn. I de fleste tilfeller drar skjønnsretten på befaring for å se på eiendommen som skal eksproprieres. Retten  fastsetter deretter erstatningen etter prosedyre og påstand fra partene. Kommunen må innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelsen er gitt, begjære ekspropriasjonsskjønn. Oversittes fristen, må det søkes om ny tillatelse.

Grunnloven sier at det skal gis full erstatning. Ekspropriasjonserstatningsloven gir bestemmelser for hvordan den skal fastsettes. Hovedprinsippene er:

  1. Grunneieren skal ha erstattet høyeste verdi av salgsverdi, bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi.
  2. Det kan gis erstatning for ulempe på den gjenværende eiendommen.
  3. Det kan gjøres fradrag for fordeler grunneier får som følge av ekspropriasjonen. Han skal vær skadesløs, men ikke tjene på inngrepet.
  4. Det gis ikke erstatning for dekning av skattekrav som blir utløst ved ekspropriasjonen.
  5. Tidspunktet for erstatningsberegningen er når skjønnsretten har avgjort erstatningsspørsmålet

Jeg anbefaler dere å ta kontakt med en advokat med erfaring på nettopp disse spørsmålene.

Du finner mer om ekspropriasjon og erstatning i forarbeidene til vannressursloven.

Kategorier Diverse