Velg en side

Vi skal vedta standard abonnementsvilkår. Vi har i tillegg en vedtatt VA-norm. På noen punkter er det motstridende bestemmelser. Vårt spørsmål er: Kan vi vedta standard abonnementsvilkår med et tillegg om at der disse abonnementsvilkårene og VA-normen har motstridende bestemmelser skal VA-normens bestemmelser gjelde først.

07.05.2012

Her har dere flere mulige løsninger. Utgangspunktet er jo at kommunen står relativt fritt til å fastsette abonnementsvilkår for sine tjenester, så lenge man er innefor gjeldende regelverk (lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsforskriften del 4A, reglene om selvkost, avtaleloven mv.). Standard abonnementsvilkår er utformet som en mal hvor dette er hensyntatt, som kommunene enten kan bruke direkte eller tilpasse lokale forhold. Vær imidlertid oppmerksom på den seneste høyesterettsdommen om Alta kommune, se vår omtale.

Kommunene bør sende abonnementsvilkårene på høring til berørte organisasjoner som representerer abonnentene, i tråd med den prosessen som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. På denne måten sikrer kommunene at alle berørte parter får mulighet til å uttale seg. Abonnementsvilkårene bør så formelt forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, publisering på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.

For å gjøre abonnementsvilkårene mest mulig tilgjengelige ville jeg nok valgt å tilpasse standard abonnementsvilkår, i stedet for å si at VA-normens bestemmelser har fortrinn der det er motstrid. Det er imidlertid ikke noe i veien for den løsningen du skisserer, men det krever at VA-normen gjøres tilgjengelig sammen med standard abonnementsvilkår.

Hvis du går inn på «Rettskilder og regelverk»  finner du mer om standard abonnementsvilkår.

Hvis du hjemmesiden til Justisdepartementet finner du litt om hvordan høringen kan gjennomføres. Aktuelle høringsinstanser kan være velforeninger, Huseiernes Landsforbund,og andre representanter for abonnentene. Det er de administrative bestemmelsene som er vesentlige for abonnentene, slik at det neppe er behov for høringsrunde på de tekniske bestemmelsene.

På hjemmesiden til eksempelvis Ullensaker kommune finner du litt om hvordan de har løst dette, så kan du eventuelt spørre der om hvordan de har løst spørsmålet om høring (jeg antar at en del kommuner ikke har gjennomført høring, men Norsk Vann anbefaler at dette gjøres).

Kategorier Diverse