Velg en side

Må alle nye renseanlegg over 50 pe overtas og eies av kommunen?

26.01.2018

Etter vass- og avløpsanleggslova § 1 skal alle nye avløpsanlegg som ikke er «mindre vass- og avløpsanlegg» (under 50 pe, jf. merknaden til § 1 tredje ledd i forarbeidene) være eid av kommuner. Eksisterende anlegg kan bare utvides vesentlig eller slås sammen med tillatelse fra kommunen.

Kommunen er ikke pålagt noen tilsvarende plikt til å etablere eller overta eierskapet til disse anleggene.

I områder hvor kommunen ikke kan kreve tilknytningsplikt til kommunale ledninger eller kostnadene ved å knytte seg til disse vil være urimelig høye eller andre særlige hensyn taler for det, kan kommunen tillate at det etableres nye anlegg organisert som samvirker (andelslag eid av brukerne), se lovens § 2.

Kategorier Diverse