Velg en side

Vi har i lengre tid hatt problemer med filler i spillvannsnettet. Dette medfører ekstra utgifter ved stans og utbedring av kloakkpumper/stasjoner. Kan vi kreve utgiftene dekket i de tilfellene vi finner ut hvor fillen kommer fra?

11.08.2016

For at noen skal kunne bli erstatningsansvarlig, må følgende vilkår være oppfylt:
– Skaden må ha påført de(n) skadelidte et økonomisk tap.
– Det må være årsakssammenheng mellom skaden og skadens årsak, eller den skadevoldende handling /unnlatelse.
– Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Her er det flere alternativer, bl.a. avhengig av skadeårsaken.
– Skaden må være påregnelig for skadevolder (de som har forårsaket skaden).

Vær oppmerksom på at skadelidte (dvs. kommunen) må bevise eller sannsynliggjøre skadens årsak og det økonomiske tapet. Det er derfor viktig at dere er nøye med å dokumentere skadene og problemene som dere har og hvilken sammenheng det har med fillene som dere har funnet på avløpsnettet. Ta vare på bilder ev. filmer av avløpsnettet. Dere må også ta vare på dokumenter som dokumenterer utgiftene som dere har i forbindelse med skadene og problemene. Dokumenter også hvordan dere finner frem til kilden til fillene og hva som et årsaken til at disse havner på avløpsnettet.

Når dere har funnet kilden, må dere kontakte kommunens jurist, kommuneadvokaten eller faste advokat som kan hjelpe dere å vurdere om alle vilkårene er oppfylt og ev. skrive et erstatningskrav for dere.

Kategorier Erstatning