Velg en side

Vi har trukket et vedtak om pålegg iht fvl § 35 c), er dette – altså omgjøringen – et enkeltvedtak som kan påklages?

17.08.2016

Fra Gyldendal Rettsdata Note (881) ved Jan Fridthjof Bernt:

«I mangel av andre uttrykkelige bestemmelser går beslutning om omgjøring etter de vanlige regler i forvaltningsloven for enkeltvedtak. En individuell beslutning om å omgjøre et gyldig og bindende enkeltvedtak er i alle fall enkeltvedtak. Etter § 3 første ledd vil dermed kap. IV-VI gjelde ikke bare selve vedtaket, men også den forutgående saksbehandling. Dette betyr at reglene om enkeltvedtak vil gjelde i alle situasjoner hvor et vedtak tas under ny vurdering med omgjøring som mulig utfall, også om resultatet i siste instans blir at vedtaket blir stående uendret. En beslutning om ikke å ta saken opp på ny, for eksempel som svar på en anmodning fra en part om omgjøring av klageinstansens vedtak, vil derimot etter lovens systematikk ikke være et enkeltvedtak.»

Kategorier Diverse