Velg en side

Vi har fått krav fra eier av en naboeiendom til et byggefelt om å overta vei, vann og kloakk. Avløpssystemet er mangelfullt i forhold til krav i kommunens norm, og kommunen ønsker derfor ikke å overta dette. Utbygger ønsker ikke at kommunen skal overta. Vi har hatt praksis for å overta anlegg først når utbygger ber om det. Av regelverket fremgår det at kommunen har ”plikt” til å overta. Jeg har fortolket regelverket slik at man har plikt overfor utbygger til å overta, men at en nabo som ønsker kommunal overtakelse ikke kan tvinge gjennom dette. Noen synspunkter på dette?

07.05.2012

Det er svært uheldig at anlegg ikke blir ferdigstilt og overtatt av kommunen i samsvar med lovens krav fordi det blir stadig vanskeligere å holde utførende entreprenør ansvarlig etter som tiden går.  Erfaring viser da at det er beboerne i det aktuelle området som blir skadelidende og som kan bli sittende med ansvaret.  Det har forekommet at beboerne har engasjert advokat og gjort kommunen ansvarlig for at denne ikke fulgte opp entreprenøren på det tidspunkt ledningene ble lagt og ga de nødvendige pålegg for at anlegget kunne bli ferdigstilt i samsvar med kommunens krav slik at kommunen kunne overta anleggene.

Dersom anlegget er mangelfullt utført, slik at kommunen ikke ønsker å overta anlegget, så følg opp med pålegg om ferdigstillelse etter plan- og bygningslovens regler og i samsvar med vedtatt standard abonnementsvilkår og fatt om nødvendig vedtak om løpende tvangsmulkt for at anlegget skal bli ferdigstilt.

Alternativt, benytt adgangen som allerede er inntatt i pbl. 18-1 siste avsnitt til å kreve det privat opparbeidede anlegget overtatt tidligere, mot selv å ferdigstille anlegget. Det fremgår av bestemmelsen at der en eiendom er opprettet eller endret, eller byggverket tatt i bruk, må  tiltakshaver dekke utgiftene til ferdigstillelse. Kommunen vil her tre inn i en forholdsmessig del av refusjonskravet der slikt krav foreligger.

Dersom anlegget i det alt vesentlige er ferdig, men eier av anlegget ikke ønsker kommunal overtagelse, kan kommunen gjennomtvinge dette ved å fatte vedtak om overtakelse etter pbl. § 18-1, og samtidig  innkalle til overtagelsesforretning etter først å ha sendt et forhåndsvarsel med anmodning om kommentarer til dette.  Dette er blitt akseptert av Fylkesmannen i en sak.

Kategorier Diverse