Velg en side

En huseier (abonnent til kommunalt vann- og avløp) leier ut en del av huset til en bedrift som har fettholdig avløpsvann fra sin virksomhet. Kommunen vi pålegge installering av fettutskiller for virksomheten. Hvem skal pålegges rettes mot? Eier av stikkledningen (huseier) eller den aktuelle bedriften (leietaker)?

07.05.2012

Etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe tiltak for å forebygge forurensning. I boken ”Vann- og avløpsrett” pkt. 3.4.3 står det at dette i første rekke vil være den som forurensningen stammer fra, normalt eieren, men at i tilfelle der en fabrikk er bortleid og disponert fullt og helt av leieren, bør leieren som regel være den som anses for å være den ansvarlige. Dersom bruken er delt mellom leier og eier, kan man også tenke seg den mulighet at pålegget om installering av fettutskiller rettes mot begge.

Et annet grunnlag er forurensningsforskriften § 15 A-4, som gir kommunen hjemmel for å fastsette krav om bl.a. å installere fettavskiller ved påslipp av avløpsvann til offentlig ledningsnett fra virksomhet, jf. bokstav b. Dette gjøres enten i enkeltvedtak eller i forskrift. Nærmere regler om fettutskillere er bl.a. gitt i standard abonnementsvilkår pkt. 3.7.2 (tekniske bestemmelser).

Der tiltak hjemles direkte i standard abonnementsvilkår pkt. 3.13, vil det i utgangspunktet være abonnenten som er den ansvarlige som pålegg og krav rettes mot. Der kommunen på forhånd er kjent med at det aktuelle bygget skal driftes av en leietaker hvor det vil være behov for installasjon av fettutskiller, kan kommunen i medhold av abonnementsvilkårenes pkt. 2.1, 4. ledd kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc, underskriver en slik søknad.  Da vil de selvsagt også kunne være adressat for pålegg om ettersyn og vedlikehold av private fettutskillere etter pkt. 3.13, evt. pålegg om utbedring eller stengning.

 

Kategorier Diverse