Velg en side

Er flytting av avløpsanlegg søknadspliktig? Om eier har et utsleppsløyve fra før og han må flytte dette bort fra eksisterende sted, er det da søknadspliktig utfra forurensingsloven?

12.08.2016

Plassering av avløpsanlegget og utslippsstedet, er nødvendige opplysninger som skal være med i en søknad om utslippstillatelse, jf.  forurensningsforskriften § 12-4 første ledd nr. 1 bokstav d. Disse opplysningene er nødvendige for at forurensningsmyndigheten (kommunen) skal kunne vurdere hensynet til resipient og brukerinteresser, f.eks. drikkevannsbrønn. Utslippstillatelsen vil kun gjelde for den plasseringen som er omsøkt. Skal eieren flytte avløpsanlegget, må han derfor søke om ny utslippstillatelse.

Du kan lese mer om behandling av søknader og utslippstillatelse på Miljøkommune.no.

Flytting av avløpsledning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-2, mens reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd etter byggesaksforskriften § 4-1 bokstav d) nr. 9 er unntatt fra søknadsplikten. Dibk viser i sin veiledning til bestemmelsen til en prinsipputtalelse fra KRD av 01.04.2011 som fastslår at kommunene kan unnta andre mindre tiltak, eksempelvis omlegging av stikkledninger. KRD skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering, der det må tas hensyn til størrelse, plassering, omgivelser mv. Kommunen skal vurdere det enkelte tilfelle, men det kan være praktisk at kommunen lager retningslinjer for hvilke tiltak kommunen ønsker å unnta, og eventuelt hvilke vilkår som må oppfylles for å unnta tiltaket fra søknadsplikten. På den måten sikrer man både forutsigbarhet og likebehandling.

Kategorier Diverse