Velg en side

Hvem har ansvar for vann- og avløpsledninger inn til huset som står på festeeiendommen, fester, tomteeier eller begge?

02.08.2015

Ansvaret for vann- og avløpsledninger vil normalt være regulert i den enkelte festeavtalen. Når det gjelder VA-gebyr har festeren normalt ansvaret for å betale dette, se vass- og avløpsanleggslova § 3 tredje ledd:
«Når ikkje anna er avtala, skal gebyr for bortfest grunn svarast av festaren og ikkje av eigaren, i fall festaren har arvefeste eller festerett for så lang tid at det er att minst 30 år av festetida rekna frå den tid gebyrskyldnaden kom opp. Det same gjeld når avtala gjev festaren rett til å krevja festetida lengd så mykje at det vert att ei festetid på minst 30 år som nemnt, om festaren gjer bruk av retten sin.»

Kategorier Diverse