Velg en side

Hvordan er mva regelverket rundt gebyrer for utslippstillatelser og kontroll med private VA-anlegg?

19.10.2022

Hovedregelen etter merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a) er at all omsetning  av varer og tjenester avgiftspliktig. Det omfatter imidlertid ikke utøvelse av offentlig myndighet, se § 3-9

Skatteetatens mva-håndbok står det som eksempel at byggesaksgebyrer ikke er mva-pliktige når bruker skal betale til kommunen, da det er utøvelse av offentlig myndighet. Se også Ot.prp.nr.2 (2000-2001) punkt 7.2.10.5:

«Andre typer gebyrer har mer karakter av å være vederlag for en tjeneste, blant annet plan- og bygningsetatens gebyrer for behandling av søknader og tollvesenets gebyrer for tolldeklarering etter arbeidstid. Også gebyrer for utskrift fra offentlige registre og for utstedelse av attester mv., vil kunne anses som vederlag for en tjeneste ytt av det offentlige. Det samme gjelder for eksempel for avgifter som den enkelte kommune kan fastsette etter gravferdsloven. Kommunen kan blant annet fastsette avgift for kremasjonstjenester. Denne type tjenester, som bare kan tenkes utført av det organ som gjennom offentligrettslige regler er tillagt kompetansen, og som ikke utøves i konkurranse med andre næringsdrivende, må etter departementets oppfatning omfattes av et generelt unntak for offentlig myndighetsutøvelse.»

Min fortolkning er derfor at når kommunen utøver forurensningsmyndighet (eller plan- og bygningsmyndighet), eksempelvis i form av å behandle søknader om utslippstillatelse, så er dette ikke mva-pliktig.

Se uttalelsen fra Skatteetaten om at også gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg utgjør vederlag for «tjenester som omsettes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse».

Kategorier Merverdiavgift