Velg en side

Er det lovlig med generelle årsgebyr for tilsyn/kontroll av fett- og oljeutskillere?

Se veilederen fra Klif (TA-2236/2007) punkt 8.3:

”Forurensningsforskriften § 11-4 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om innkreving av gebyrer for kommunal saksbehandling (forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 og § 15-A-4) og kontroll etter forurensningsforskriften kapittel 11 til 16. Bakgrunnen for dette bygger på prinsippet om at brukeren av tjenester/ytelser også skal belastes de kostnader de påfører samfunnet. Kostnader som dekkes gjennom kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, gebyrer fastsatt etter plan- og bygningsloven § 109, avfallsgebyr for tømming av slamavskillere etter forurensningsloven § 34 eller som dekkes på andre måter, kan ikke medtas i gebyrgrunnlaget. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.

Gebyr for kontroll kan helt eller delvis dekkes ved at det fastsettes årsgebyr. Dersom årsgebyr fastsettes, forplikter kommunen seg til å foreta jevnlig kontroll. Eventuelt nødvendig oppfølgingsarbeid kan også legges inn i gebyrsatsen…”

TA-2236 er erstattet av miljøkommune.no. En kommune opplyser at de ikke har krevd tilsynsgebyr ved befaringer, fordi det er litt tilfeldig hvem som får besøk. Hvis kommunen skal ta gebyr, mener de befaringene må fordeles jevnere. Et generelt gebyr blir en politisk beslutning.

Kategorier Gebyr/Selvkost