Velg en side

Finnes det regelverk for å hindre bilvask i offentlig gate?

Alternativ 1: Forurensforskriften § 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett:
«Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel, industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger.»

Alternativ 2: Drosjeeieren vasker kun sine egne biler og får ikke direkte økonomisk fortjeneste av dette. Derfor kan vi kun oppfordre, ikke pålegge, han å vaske bilene i godkjent vaskehall.

Alternativ 3: Vi bruker vårt eget sanitærreglement der det bla står: «Til de offentlige avløpsledningene må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være brann- og eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller annet som kan avleires og redusere avløpssystemets tilstand og/eller funksjonalitet.» Vi kan ta prøver fra sandfang/sluk i gata, og sammenlikne dette med andre sandfang i nærheten.

22.05.2012

Bilvask i gate kan nok medføre fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7, men er trolig lovlig fordi forurensningen ikke medfører nevneverdig skader eller ulemper, jf. fjerde ledd.

Bilvasken faller ikke inn under opplistingen i forurensningsforskriften § 15-1, og omfattes dermed ikke av forurensningsforskriften kapittel 15, som gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann
fra
a) bensinstasjoner,
b) vaskehaller for kjøretøy,
c) motorverksteder,
d) bussterminaler,
e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og
skinnegående materiell, og
f) anlegg for understellsbehandling
som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Kapittel 15A gjelder for påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet og utslipp, herunder påslipp, av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. § 15A-4 femte ledd gjelder for påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning. Jeg tror ikke bilvask i gata kan kalles «påslipp» når det går via gatesluk og ned i en overvannsledning.

Det kan være gitt lokale bestemmelser, eksempelvis politivedtekter, som regulerer denne type virksomhet i offentlig gate. Det kan også være et alternativ å vurdere grannelova § 2 første ledd, som sier at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

I Sverige har Naturvårdvärket konkludert med at det ikke er hjemmel for å gi generelle forbud og at det også er tvilsomt om det kan gjøres gjennom lokale helseforskrifter. De oppfordrer derfor i stedet kommunene til å motivere gjennom informasjonskampanjer.

Kategorier Diverse