Velg en side

I plan- og bygningsloven § 27-2 er det et krav at det før opprettelse eller endring til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Videre heter det at rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Vi har et tilfelle der en eiendom har felles privat ledningsnett sammen med noen andre. På denne eiendommen skal det føres opp et hus nr. 2. Det skal ikke fraskilles tomt, men eiendommen skal seksjoneres. Naboene som har dette felles anlegget protesterer på at det kommer et hus til inn på ledningen. Kan vi legge til grunn at avløp er sikret slik § 27-2 forutsetter? Jeg forutsetter at det er tilstrekkelig dimensjoner på rør osv. Har du vært borti dette? Jeg kan ikke finne at det er omtalt noe sted.

22.05.2012

Når søknad om fradeling av tomt kommer inn, eller søknad om bygging eller bruksendring blir sendt inn, plikter kommunen å ta stilling til om «avløp er sikret» etter pbl § 27-2.

Pbl § 21-6 sier:

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for supplering av søknaden.»

Kommunen skal ikke godkjenne oppføring av ny bygning, med mindre den tinglyste avtalen som er inngått med naboene også dekker avløpsløsning for hus nr. 2. Godkjenningen vil med andre ord avhenge av hva den tinglyste avtalen omfatter. Retten til fellesledningen må med andre ord vurderes i den konkrete byggesaken. Så lenge kommunen er kjent med at det er tvil om retten til å lede avløpsvann i fellesledning, har ikke tiltakshaver den dokumentasjonen som byggesaksforskriftens § 5-4 og pbl § 27-2 krever. Tiltaket kan ut fra dette ikke godkjennes.

Dersom kommunen velger å bruke § 27-3, blir kommunen indirekte involvert i den privatrettslige konflikten som pågår. På den andre siden så får både tiltakshaver og samtlige eiere til fellesledningen anledning til å høres etter forvaltningsloven. Før kommunen fatter et enkeltvedtak vil samtlige tilbakemeldinger vurderes. Dersom en eller flere av eierne varsler om kapasitetsproblemer må de høres. Her kommer i så fall eiernes krav om at den som blir tilknyttet betaler de utvidelser som er nødvendig.

Kategorier Diverse