Velg en side

Vi har mottatt et krav om regress fra et forsikringsselskap i en erstatningssak. Saken gjelder et tilbakeslag etter et regnskyll. Vi mener at skaden ikke hadde oppstått dersom boligen hadde hatt tilstrekkelig overhøyde (90 cm) til kommunens avløpsledning. Da huset ble bygget var kravet i vårt daværende sanitærreglement at det skulle være 40 cm overhøyde, noe huset har. Senere har vi vedtatt KS sine standardiserte abonnementsvilkår, hvor kravet er 90 cm overhøyde. Vi er usikre på om endringen ble kommunisert ut til abonnentene.

19.01.2023

Etter standard abonnementsvilkår punkt 1.2 gjelder kravet om overhøyde også for eksisterende abonnenter. Kommunen kan imidlertid ikke kreve at de som eier bygninger med lavere overhøyde kobler om eller ikke har installasjoner i kjelleren. Kommunen kan imidlertid nekte å godkjenne nye installasjoner som skjer via kjeller.

De som eier boliger som ikke har nødvendig overhøyde bør gjøres oppmerksomme på kravene i abonnementsvilkårene og konsekvensene av at de ikke har tilstrekkelig overhøyde. De bør oppfordres til å sikre seg mot tilbakeslag, eksempelvis gjennom å installere tilbakeslagsventil eller pumpe. Taknedløp som er tilkoblet det offentlige avløpsnettet bør vurderes frakoblet for å frigjøre kapasitet i ledningsnettet. Hjemmelsgrunnlaget for dette er forurensningsloven § 22. Norsk Vann har utviklet standardbrev for krav om frakobling av taknedløp.

Sårbarheten i området bør formidles til byggesaksavdelingen, slik at bruksendring fra grovkjeller til kjeller med rom for varig opphold bare tillates hvis huseier kan dokumentere tilfredsstillende sanitærløsninger. Tilsvarende bør kommunen følge opp kjellere med rom for varig opphold i etterkant av erstatningssaker. Det kan være hensiktsmessig å ta inn i en erstatningssak at stikkledningen må sikres mot tilbakeslag.

Kjellere som ikke er byggegodkjent bør få en ulovlighetsoppfølging som også kan benyttes i avslagsbrev til forsikringsselskapene.

Kategorier Erstatning