Velg en side

Er det hjemlet i lovverket at kommune kan kreve at en innbygger skal eie pumpen som trykker avløpet fra huset inn på det kommunale nettet? Vi har kun hørt om tilfeller hvor huseierne eier sin egen pumpestasjon.

11.03.2013

Det er ikke lovhjemlet at huseiere skal eie sin egen pumpestasjon. Utgangspunktet er at dette avtales mellom kommunen og innbyggerne, innenfor de begrensninger som følger av vass- og avløpsanleggslova § 1 som regulerer det kommunale eierskapet til vass- og avløpsanlegg. Spørsmålet blir da hva som er et vass- og avløpsanlegg som kommunen skal eie. I § 1 annet ledd defineres det som

hovudledningar for vatn og avløp, pumpestasjonar, høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn- og avløp m.m.

Spørsmålet er da om dette betyr at kommunen må eie alle pumpestasjoner, eller om de også kan eies av abonnentene.  I forarbeidene skriver departementet (Prop. 136 L):

Bestemmelsen tar sikte på å fange opp behandlingsanlegg for vann og renseanlegg for avløp, hovedledninger for vann og avløp, pumpestasjoner, høydebasseng, trykkforsterkningsanlegg mv. som er nødvendige for å levere vann- og avløpstjenester innenfor den enkelte kommunes forsyningsområde.
Begrepet avløpsanlegg skal være sammenfallende med definisjonen i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 21. Avløpsanlegg er der definert som anlegg for transport og behandling av avløpsvann, dvs. sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Definisjonen er utdypet i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-3 bokstav f) til å omfatte ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Og videre:

Definisjonen i andre ledd omfatter ikke private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegger som er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Inn under dette går også den enkeltes sanitærinstallasjoner, som er definert som rør, installasjoner og utstyr innenfor hustes yttervegger som er tilknyttet vann- og avløpsanlegg. lovforslaget medfører ingen endring i rettstilstanden når det gjelder grensesnittet mellom kommunalt eide hovedledninger og private stikkledninger.

I de alminnelige merknadene står det følgende.

Grensen mellom kommunale og private ledninger må trekkes også etter annet regelverk, bl.a. plan- og bygningsloven og forurensningsloven. den konkrete grensedragningen gjøres av den enkelte kommune, normalt gjennom avtaler med abonnentene.

Når pumpestasjoner er særskilt nevnt i § 1, er det nok der tenkt på pumpestasjoner knyttet til hovedledningene for vann- og avløp. Ut fra forarbeidene ser det ikke ut som at man har ønsket å endre reguleringen av eierskapet til pumpestasjonene knyttet til trykkavløpssytem, siden dette ikke er nevnt verken i de alminnelige merknaden eller i merknadene til § 1 annet ledd.

Jeg konkludere derfor med at det fortsatt må være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvem som skal eie pumpestasjoner knyttet til private stikkledninger.

Norsk Vann orienterte Miljøverndepartementet om problemstillingene knyttet til trykkavløp før sommeren 2012.

Kategorier Diverse