Velg en side

Kan kommunen kreve at virksomheter som har påslipp til kommunalt nett etablerer drifts-, service- og tømmeavtale for oljeutskilleranlegg i medhold av forurensningsforskriften § 15-7 eller er kommunen nødt til å lage en lokal forskrift for å ivareta at virksomhetene må ha en tømmeavtale.

Må vi gå veien om en ny og mer omfattende påslippstillatelse for å kunne stille krav om en tømmeavtalefor de eksisterende virksomhetene som har en oljeutskiller fra før? Hva er mest riktig, og samtidig ikke for omfattende for virksomhetene?

17.08.2016

Kommunen behandler søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15 for virksomheter som faller inn under bransjene som er listet opp i forurensningsforskriften § 15-1 bokstavene a-f. Når kommunen gir utslippstillatelse, kan den stille vilkår for tillatelsen, jf. forurensningsloven § 16.

Etter § 15-5 annet ledd kan kommunen under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker § 15-7, herunder krav til utslippssted, -anordning og -dyp, eller nekte etablering av utslipp. Dette innebærer at kommunen også kan stille krav om drifts-, service og tømmeavtale for oljeutskilleranlegg i utslippstillatelsen, så fremt dette er forhold som har betydning for funksjonaliteten til oljeutskilleren.

Når det gjelder eksisterende virksomheter følger det av forurensningsforskriften § 15-10 at tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 01.01.2007 fortsatt er gjeldende, men at forurensningsforskriften § 15-7 erstatter tillatelsens krav til utslipp, med mindre eksisterende utslippstillatelse har strengere rensekrav.  Om dere ikke har krav om tømmeavtale for oljeutskilleren i eksisterende utslippstillatelser, kan dere i medhold av forurensningsloven § 18 endre vilkårene i tillatelsen, jf. forurensningsforskriften § 15-8. Dere kan også kalle tillatelsen tilbake og be om at virksomheten søker om ny utslippstillatelse. Vær oppmerksom på at dette er enkeltvedtak og at forvaltningslovens regler må følges.

Virksomheter som ikke har utslippstillatelse må søke om dette.

Du kan lese mer om behandling av søknad om utslippstillatelse på miljokommune.no. På va-jus.no finner du eksempel på mal for utslippstillatelse og vilkår.

Virksomheter fra bransjer som ikke er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1 bokstavene a-f skal ha vedtak om påslippskrav etter forurensningsforskriften § 15A-4 (ev. påslippstillatelse etter lokal forskrift). Da er ikke kommunen forurensningsmyndighet i egentlig forstand (slik som etter kap. 15), men skal kun ivareta ledningseierinteresser og HMS.

Kategorier Diverse