Velg en side

Når jeg skal beregne kalkulatorisle renter for 2011, blir det da som følger:
IB2011
+ avsetning/bruk av fond 2011
Saldo etter avsetning 2011
+Renter beregnet av (IB2011/saldo2011)/2*rentesats for 2011
UB2011

Eller blir det slik:
IB2011
+renter fra 2010
+avsetning/bruk 2011
=UB2011
Renter for 2011 blir: (IB2011+UB2011)/2*rentesats 2011
Dette blir da ført for 2012 som ovenfor
IB2012 = UB2011
+beregnet rente fra 2011
+

07.05.2012

May Rostad oppgir følgende:
Selvkost: A
Gebyrinntekter: B
Overskudd/underskudd: C = B-A

Positiv tall avsettes på fond, negativt dekkes inn av fond

IB selvkostfond 1.1: D
Selvkostfond etter årets avsetning: E = D + C
Renteberegning selvkostfond: F = (D+E)/2*rente % Halvårsvirkning, jf. retningslinjene til KRD
UB selvkostfond 31.12: E + F

To eksempler fra Gunnar Mosevoll:

Fond IB: kr 2000 Kalkulatorisk rente 4 %
1. Sum kostnader kr 11000
2. Sum inntekter kr 12 000
3. Netto inntekter: kr 12 000 – kr 11 000 = kr 1000
4. Renter fond: kr 2000 x 4/100 = kr 80
5. Renter årets drift: (kr 1000 /2 x 4/100) = kr 20
(regner med en jevn økning av overskuddet over året,
dvs. at midlere beløp til forrentning blir omlag halvparten at overskuddet ved årets slutt)
6. Avsetning til fond:
3 + 4 + 5 = kr 1000 + kr 80 + kr 20 = kr 1100.
Dvs. at inngående fond (1.1) = kr 1000, utgående fond (31.12) = kr 1000 + kr 1100 = kr 2100

Fond IB: – kr 2000 (negativt fond) Kalkulatorisk rente 4 %
1. Sum kostnader kr 12 000
2. Sum inntekter kr 11 000
3. Netto inntekter: kr 11 000 – kr 12 000 = – kr 1000
4. Renter fond: – kr 2000 x 4/100 = – kr 80
5. Renter årets drift: (- kr 1000 /2 x 4/100) = – kr 20
(regner med en jevn økning av overskuddet over året,
dvs. at midlere beløp til forrentning blir halvparten at overskuddet ved årets slutt)
6. Avsetning til fond:
3 + 4 + 5 = – kr 1000 – kr 80 – kr 20 = – kr 1100.
Dvs. at  inngående fond (1.1) = – kr 1000, utgående fond (31.12) = – kr 1000 – kr 1100 = – kr 2100

Kalkulasjonsrenten for 2011 er 2,24 + 1,0 = 3,24 % (og ikke 4 % som brukt i eksemplene).

Kategorier Gebyr/Selvkost