Velg en side

Vi har mange private sjøledninger for vann til hytter/hus som er tilknyttet offentlig vannverk. Til nå har det vært vanlig å installere vannmåler i bebyggelsen på øyene. Dette medfører at eier av den private sjøledningen betaler for vann brukt på øyene. Hvis den private sjøledningen lekker vil det imidlertid ikke slå ut på vannmåleren. Kommunen ønsker ikke å sitte med risikoen for lekkasjer på private sjøledninger.

Hvilket lovverk man kan benytte for å komme i mål?

23.07.2015

Etter forurensingsforskriften § 16-4 annet ledd kan kommunen kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. Kommunen kan derfor kreve at det settes inn en måler ved starten av sjøledningen for å måle hvilke vannmengder kommunen leverer til denne. Det mest praktiske vil være at måleren settes på det sted som representerer grensesnittet mellom kommunal ledning og privat felles sjøledning.

Dersom sjøledningen som eksempel leverer vann til 10 eiendommer og alle disse 10 har vannmålere inn til den enkelte eiendom, må abonnenten i tillegg til å betale for faktisk vannforbruk inn til den enkelte eiendom, også betale 1/10- del av eventuelt svinn som følge av lekkasje på fellesledningen.

Virkeligheten kan selvsagt være at kun enkelte av eiendommene har vannmålere inn til sine eiendommer, og dette kan nok skape visse utfordringer når det gjelder korrekt beregning av gebyret, men de resterende eiendommer må da få sitt forbruk stipulert basert på ellers gjeldende regler for dette.

Kategorier Gebyr/Selvkost