Velg en side

Flere bønder har drikkekar for dyr på beite som står usikret mot tilbakeslag, noen står også åpne, dvs vannet renner store deler av vinteren pga av det er redde for at det kan fryse i stykker. Vi har krevd at de skal sikre drikkekarene med tilbakeslagssikring og vannmåler. Vi vil ikke kreve betaling for vannet men bare måle det, fordi bøndene hevder å ha rett på fritt uttak av vann, en muntlig avtale som ble inngått da vannledningen ble lagt over deres mark. De fleste har montert tilbakeslagssikring og vannmåler, men noen har satt seg på bakbeina og hevder at de har en avtale om fritt vann og at kommunen må bekoste tilbakeslagssikring og vannmåler som en del av denne avtalen. Hvis ikke må kommunen fjerne den kommunale ledningen som går over deres mark.

  • Hvordan vi kan rydde i gamle muntlige avtaler?
  • Kan eier av eiendom der vår vannledning ligger kreve den fjernet dersom kommunen forlanger at han installerer tilbakeslagssikring og vannmåler?

05.02.2020

Mange kommuner må rydde opp i gamle avtaler av den typen som du beskriver. Inngåtte avtaler er i utgangspunktet bindende, uavhengig av om de ble inngått muntlig eller skriftlig. Problemet med muntlige avtaler er at det kan være vanskelig å dokumentere hva avtalen egentlig går ut på.

Jeg antar at det ikke vil være grunnlag for en avtalerevisjon på grunnlag av at avtalen bryter med avtalelovens § 36. dere mulighet blir da å kjøpe dere ut av avtalen om fri tilgang på vann.

I den situasjonen du beskriver, ville jeg vist til plikten som bøndene har etter drikkevannsforskriften § 4 til ikke å forurense drikkevann. Dette ansvaret påhviler alle, og omfatter også en plikt til å sikre eget anlegg mot tilbakestrømming. Jeg antar at den muntlige avtalen som dere har inngått ikke inkluderer at dette ansvaret overlates til kommunen, og det er vel heller ikke dere som har bekostet drikkekar og ledningene til disse. Dette blir imidlertid opp til en konkret fortolkning av avtalen som dere har inngått.

Jeg er usikker på om drikkevannsforskriften § 4 kan omfatte en vannmåler, da jeg ikke ser hvordan den kan være nødvendig for å hindre forurensning av drikkevannet.

Du kan lese mer i vår rapport om tilbakestrømssikring som du finner på norskvann.no.

Kategorier Diverse