Velg en side

Kan vi i kommuneplanens arealdel stille avstandskrav til at offentlige vann- og avløpsanlegg ikke skal overbygges jf. pkt. 3.4 i administrative bestemmelser? Kan vi også si at private stikkledninger tilknyttet kommunalt nett ikke skal overbygges slik at det hindrer adkomst til drift og vedlikehold?

23.01.2018
Kommunen kan fastsette bestemmelser om avstand til vann- og avløpsanlegg knyttet til en hensynssone i arealplan etter plan- og bygningsloven § 11-8 (bokstav a) om sikringssone eller b) om teknisk infrastruktur). Bestemmelsene er rettslig bindende begrensninger – også for private – på bruken av et areal ut fra det hensynet som skal ivaretas. De er ikke forbeholdt å bare kunne beskytte offentlige anlegg. Det ligger en begrensning i at det skal være ”saklig grunn” for behovet og at båndleggingen ikke reelt sett vil innebære en ekspropriasjon.
regjeringen.no finner du mer informasjon om hensynssoner.
Kategorier Diverse