Velg en side

En fritidsbolig søker om privat gråvannsrenseanlegg som oppfyller rensekravene for området. Det er imidlertid eksisterende ledningsnett i området, og vi har tidligere informert om at kommunen ikke vil gi utslippstillatelse for private avløpsanlegg i områder hvor det er eksisterende private eller offentlige ledninger. Kommunen kan ikke kreve påkobling for fritidsboliger ettersom dette ikke ligger i kommuneplanen.

Kan kommunen avslå søknaden iht forurensningsforskriftens § 12-5 på grunnlag av at det er eksisterende ledningsnett i området? Bør avslaget også grunngis med andre forhold ( for eksempel  forurensningsfare) og hva da med andre eiendommer som ligger i nærheten av eksisterende ledningsnett og har fått beskjed om at søknader vil avslås, men hvor det ikke foreligger samme forurensningsfare (likebehandling)?

29.09.2017

Forurensingsforskriften § 12-5 regulerer fremgangsmåten ved behandlingen av søknaden, men er ikke en hjemmel for avslag.

Et avslag må vise til forurensingsloven § 11. Søkerne har ikke noe rettskrav på tillatelse, jf. at det står at forurensningsmyndigheten «kan» gi tillatelse. Lov og forskrift gir ike nærmere anvisning for hva forurensningsmyndigheten skal vektlegge i «kan-skjønnet», utover det som er angitt i lovens formålsbestemmelse. Etter § 11 fjerde ledd kan du imidlertid vise til at forurensningsspørsmål om mulig skal søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Et felles ledningsnett vil jo løse forurensningsspørsmål for større områder under ett, og det vil derfor, etter mitt skjønn, være relevant å avslå søknad om andre utslippsløsninger enn tilknytning, så fremt ikke tilknytning vil innebære en uforholdsmessig mye større kostnad eller være uforholdsmessig vanskelig av andre grunner.

Etter forurensningsforskriftens § 12-5 kan kommunen i sin søknadsbehandling stille strengere krav enn standardkravene og nekte etablering av utslipp. Videre heter det også at det skal legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Dette, sammen med standardkravene i forskriften § 12-7 til § 12-13, sier noe om hvilke vurderinger kommunen skal gjøre.

Miljømyndigheten gir veiledning om hva vi skal gjøre av vurderinger, ved behandling av utslippssøknader på miljokommune.no. Norsk Vann har i samarbeid med Miljødirektoratet gitt ut brosjyrer som fokuserer på viktigheten av å vurdere vann og avløp i arealplanlegging. I brosjyren som retter seg til den som skal lage private reguleringsplaner, er det en liste som foreslår hva som bør kartlegges i forbindelse med utslippstillatelse/helhetlig kartlegging og vurdering av VA.

Kategorier Diverse, Tilknytningsplikt