Velg en side

Et borettslag som består av tre blokker har egen vannmåler for utekran (hagevanning). De mener de kun skal betale vann- og ikke avløpsgebyr for denne. De argumenterer med at de ikke belaster vårt spillvannsnett siden vannet kun skal benyttes til hagevanning. Hvilke regler gjelder for dette?

23.07.2015

Verken gebyrbestemmelsene i forurensningsforskriften eller kommentarene til denne åpner eksplisitt for å justere avløpsgebyret når vann ikke sendes i sluket, men i stedet i bakken. Gebyrforskriften i mange kommuner åpner for at avløpsgebyret kan justeres, slik at kommunen bestemmer når mengden avviker fra målt vannforbruk.

Selv om både vann- og avløpsgebyret beregnes ut fra vannforbruket, er det ikke noen nøyaktig sammenheng mellom dette. Gebyrregelverket legger ikke opp til dette og det ville blitt et svært ressurskrevende og nesten umulig system å håndtere i praksis. Dette skyldes først og fremst at deler av avløpskostnadene (ofte over en tredjedel) ikke henger sammen med vannforbruket, fordi avløpsnettet tilføres drens- og overvann fra privatboliger og fellesareal som veger, parker, mv. Hvis borettslaget er tilkoblet en overvannsførende ledning, ville jeg nok argumentert med at de benytter avløpsnettet selv om utekranen ikke er direkte tilkoblet avløpsledning.

Mange utekraner har ikke egen vannmåler og de fleste betaler dermed både vann- og avløpsgebyr for vannet som brukes fra utekranen.

Kategorier Gebyr/Selvkost