Velg en side

Et hyttefelt med ca. 30 hytteenheter har eget privat vann, mens spillvannet føres via hyttefeltets eget ledningsnett til kommunal slamavskiller og kommunalt utslippsarrangement. Kommunen har tidligere belastet hyttefeltet samlet med kr. 1 000,- for slamtømming. Vi har nå informert om at denne praksis ikke er i tråd med vår lokale forskrift og at hver hytteeier heretter blir å vurdere som en abonnent og dermed skal betale avløpsgebyr på lik linje med andre hytteabonnenter i kommunen som betaler lik fast avgift som bolig, men betaler halvparten i variabelt gebyr.

Hytteeierne hevder kommunen går utover selvkost når det faktureres kr. 70 000 – 90 000,- totalt fordelt på hyttene, i og med at hyttefeltet har sitt eget felles ledningsnett frem til slamavskilleren. De mener selvkostberegningen skal skje individuelt for hver eiendom, dvs. i dette tilfellet at kommunen skal beregne individuelt for dette hyttefeltet hva faste og variable avløpskostnader er og fakturere avløpsavgifter deretter.

Kan kommunen juridisk sett kreve at hver hytteeier betaler årlig avløpsavgift på lik linje med andre hytteeiere i kommunen?

25.07.2015

Det variable gebyret skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk, se forurensningsforskriften § 16-4. Bebyggelsens areal legges til grunn (uten kommunalt vann er normalt ikke vannmåler like aktuelt), og det kan fastsettes særlige regler for eiendom beregnet på fritidsbruk. Dette har kommunen tatt hensyn til ved at hytteeierne avkreves halvparten i variabelt (stipulert) gebyr i forhold til de øvrige abonnentene. Det er ikke slik at selvkost skal vurderes som et individuelt regnestykke for hver enkelt abonnent , selvkostbegrensningen i forurensningsforskriften § 16-1 gjelder for driften av vann- og avløpssektoren i kommunen som helhet.

Utgangspunktet er at gebyrsatsene skal være de samme i hele kommunen. Kommunen har en begrenset adgang til å fastsette ulike gebyrsatser etter forurensningsforskriften § 16-5, som gir en uttømmende oppstilling av når kommunen kan gis ulike gebyrsatser for den variable delen av gebyret. Det er aldri noe krav om at kommunen skal fastsette ulike gebyrsatser.

Det er ikke uvanlig med lange felles stikkledninger frem til det kommunale avløpsanlegget i hytteområder. Dette er ikke et grunnlag for å kreve redusert gebyr.

Kategorier Gebyr/Selvkost