Velg en side

Da eiendom A ble delt og det ble bygget en nytt hus på den fradelte tomten ble huset (B) koblet på den eksisterende stikkledningen. Det ble tinglyst følgende erklæring på B: «Undertegnede har videre gitt fellesskapets eiendommer rett til å ha liggende så vel de felles vann- og kloakkledninger som de enkelte eiendommers ledninger på min eiendom, og jeg har gitt tillatelse til all nødvendig reparasjon og ettersyn av ledningene».

Nå har eier av A fradelt ytterligere en tomt, C, som skal koble seg på den eksisterende stikkledningen, noe ledningen skal være dimensjonert for. Kan B motsette seg dette?

Kommunen har en langvarig praksis som tilsier at alle som er tilkoblet en stikkledning er eiere, dersom det ikke foreligger dokumentasjon som tilsier noe annet. Det finnes ingen dokumentasjon på at B faktisk ble eier av stikkledningen da de koblet seg på. Kan kommunen sette likhetstegn mellom retten til å koble seg til stikkledningen og eierskapet.

31.07.2015

En forutsetning for å få byggegodkjent en søknad, jf pbl § 20-1 er at vilkårene i pbl §§27-1 og 27-2 er oppfylt. I henhold til første ledd i begge disse bestemmelsene skal rettighet til å knytte seg til felles ledningsnett være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Hvis det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at private rettigheter mangler, skal saken avvises, jfr. pbl. § 21-6. Dersom dette er uklart bør byggevedtaket henvise til at tillatelsen ikke avgjør private rettigheter. C sin rett til å koble seg til  stikkledningen er en privatrettslig problemstilling som ikke kommunen skal ta stilling til, se pbl. § 21-6. De private må løse dette gjennom en fortolkning av den tinglyste erklæringen hvor dom av 28.02.2014 fra Romsdal tingrett kan gi nyttig veiledning.

Selv om eierskapet til stikkledningene ikke fremgår av en avtale, eies de som regel i sameie, med mindre det er forhold som taler for at de bare er eid av den som la dem i sin tid. Eieren av eksisterende privat anlegg har rett til å kreve refusjon for opprinnelige anleggskostnader og senere oppgraderinger av nye tilknyttede brukere som knyttes til etter pbl. § 27-3 og forurensingsloven § 23. Hvis den opprinnelige eieren har krevd refusjon, vil den private stikkledningen eies i felleskap/sameie og man må da legge sameielovens bestemmelser til grunn.

Hvis dere har vedtatt standard abonnementsvilkår gjelder følgende:

Punkt 2.3
Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold:

  • At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte ut privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom
  • At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt
  • At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og avløpsanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Punkt 3.14:
Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene.

Etter forurensningsloven § 24 er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.

Kategorier Diverse