Velg en side

18.01.2018

Gjelder  kommunens plikt til å sørge for tømming av mindre renseinnretninger etter forurensningsloven § 26 første ledd også for slamavskillere som er koblet til kommunalt nett?

Forurensningsloven § 26 første ledd første setning eksemplifiserer kommunens tømmeplikt for ”mindre renseinnretninger” til å gjelde for ”slamavskillere og renseinnretninger for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann”. Etter femte ledd får forurensningsmyndigheten hjemmel for å kreve slamavskilleren utkoblet, der sanitært avløpsvann blir ledet gjennom disse til renseanlegg. Jeg oppfatter at det er den type slamavskillere som omtales i femte ledd, at du spør om kan unntas fra tømmeplikten etter første ledd.

Etter forarbeidene, Ot. prp. nr. 11 (1979-80), gjelder tømmeplikten bare for mindre renseinnretninger fra bolighus o.l., mens hoteller og annen større virksomhet faller utenfor. Tømmeplikten gjelder ikke for industrielt avløpsvann. Forarbeidene overlater den nærmere grensedragningen til en konkret vurdering, hvor også kommunens kapasitet må trekkes inn.

Jeg kan verken se at lovteksten eller forarbeidene tilsier at slamavskillere som er koblet til kommunalt nett er unntatt fra kommunens tømmeplikt. Forarbeidene begrunner tømmeplikten med at regelmessig tømming er en forutsetning for at slamavskillerne skal virke effektivt. Videre blir det vist til at kummer ble tømt for sjelden før ordningen ble innført. Jeg antar at dette vil gjelde alle typer slamavskillere, uavhengig av om avløpsvannet blir ledet videre til kommunalt renseanlegg eller ikke.

Etter min oppfatning kan ikke kommunen unnlate å sørge for tømming av slamavskillere som er koblet til kommunalt nett, så lenge sanitært avløpsvann fortsatt ledes gjennom slamavskilleren. For pålegg om utkobling av slamavskillere viser jeg våre standardbrev på va-jus.no.

Kategorier Diverse