Velg en side

På grunn av frost i en kommunal avløpsledning i et hyttefelt ble det vinteren 2011 tilbakeslag via sluk på badet og oversvømmelse i en hytte. Ledningsanlegget ble overtatt av kommunen fra en privat utbygger for noen år siden, og fram til den aktuelle hendelsen hadde det ikke vært problemer med frost på ledningen. Etter hendelsen har kommunen frostsikret ledningen for å forhindre gjentakelser.

Forsikringsselskapet fremmet regresskrav til kommunen med henvisning til forurensningslovens § 24a. Kommunen avviste kravet fordi den mener den ikke har opptrådt uaktsomt og henviser til ansvarsfraskrivelsen i Standard abonnementsvilkår pkt. 14.3 som er vedtatt i kommunen.

Forsikringsselskapet opprettholder kravet og henviser til kommunens objektive ansvar og til at Høyesteretts avgjørelse i Alta-saken begrenser muligheten til ansvarsfraskrivelse.

Kan dommen i Alta-saken brukes som begrunnelse for dette kravet. Er frost i en avløpsledning (som ikke har forekommet tidligere) manglende vedlikehold?

11.03.2013

Her må kommunen vurdere konkret om tilbakelslaget skyldtes utilstrekkelig vedlikehold og om det var ekstreme værforhold denne vinteren, som kommunen ikke kunne ta høyde for da ledningen ble lagt (force majeure). Jeg antar at frost i ledningen ikke var noe kommunen kunne vedlikeholde seg fra, men at det var snakk om at ledningen ikke ble lagt dypt nok/ ikke ble tilstrekkelig frostsikret da den ble lagt. I såfall er det ikke forurensningsloven § 24 a som regulerer erstatningsansvaret, men den alminnelige erstatningsretten. I forarbeidene til endringen av forurensingsloven § 24a uttalte departementet at:

Bestemmelsen gjelder ikke for andre skadeårsaker, men utelukker ikke at det her inntrer objektivt erstatningsansvar på annet grunnlag.

Som eier av ledningen er kommunen ansvarlig overfor abonnentene for at den som i sin tid la ledningen opptrådte uaktsomt. Kommunen kan i såfall kreve regress fra den som i sin til la ledningen (evt. forrige eier).

Oppfyller faren for tilbakeslag kravet til ekstraordinær risiko (kravet om tilknytning og at skaderisikoen er stadig og typisk er nok oppfylt)? Uansett skal det også foretas en helhetsvrudering av hvem som er nærmest til å bære ansvaret.

Kategorier Erstatning