Velg en side

Kommunen har hatt et brudd som ingen kunne forutse på en hovedvannledning. Det hadde trengt vann inn på en privat eiendom og vasket bort en del singel etc. Kommunen ble ikke varslet om dette før vi fikk et regresskrav fra forsikringsselskapet til huseier. Hvor går grensen for at selskapene skal kunne kreve regress? Er det om en har opptrådt uforsiktig, eller kan en kreve regress uansett. Burde ikke kommunen vært kontaktet i en tidligere fase slik at en kunne vært behjelpelig med personell og materiell for raskere å kunne tatt seg av eventuelle skader/opprydding.

23.07.2015

Når skaden skyldes vann fra et brudd i en vannledning kan kommunen holdes ansvarlig etter vannressursloven § 47 bokstav d), selv om det ikke var mulig å forutse ledningsbruddet (uten hensyn til skyld). Erstatningsansvaret begrenses av de uskrevne reglene om ansvarsfritak ved ekstraordinære hendelser som ikke er under menneskelig kontroll (force majeure), typisk ekstremvær med over 50 års gjentaksintervall.

Forsikringsselskapet kan ikke kreve regress for skader som kunne vært hindret hvis kommunen hadde vært kontaktet på et tidligere tidspunkt, se forsikringsavtaleloven § 6-4 jf. § 4-10. Kommunen har heller ikke en ubegrenset plikt til å dekke skader, eksempelvis har de fleste kommuner fraskrevet seg ansvaret for skader i ikke godkjent innredet kjeller, her kan du evt. sjekke om dere har fraskrevet dette ansvaret i deres abonnementsvilkår, se standard abonnementsvilkår punkt 3.14.

Kategorier Diverse