Velg en side

Kommunen eier og er ansvarlige for montering av vannmålere hjemme hos abonnentene. Hvilket ansvar har kommunen for eventuelle skader når vi skifter vannmåler hos abonnenter og måleren er koblet til en eldre galvanisert vannledning som sprekker i forbindelse med utskiftningen?

23.07.2015

Det kan stilles spørsmål ved om de tekniske kravene til abonnentens private sanitæranlegg som følger av standard abonnementsvilkår (teknisk del) og plan- og bygningsloven er oppfylt når det ikke tåler utskiftning av vannmåler.

Kommunen bør vurdere å pålegge abonnenten å utbedre anlegget før vannmåleren skiftes. Norsk Vann har utarbeidet standardbrev for pålegg om utbedring av vannlekkasjer. Plan- og bygningsloven § 31-3 hjemler pålegg om utbedring av ledningen når det er «fare for skade» (at vannledningen vil sprekke). Hvor høy sannsynlighet det må være for at ledningen vil sprekke for at begrepet «fare for» skal være oppfylt er så vidt jeg vet ikke avklart. I vurderingen må man veie sannsynligheten opp mot konsekvensen for å konstatere om det er «fare for» (risikoen).

Alternativt kan kommunen fraskrive seg ansvar for skader som følger av at det private anlegget ikke oppfyller de nødvendige lover, forskrifter og vilkår og oppfordre abonnenten til å utbedre ledningen før vannmåleren skiftes.Uten slike forbehold, hvor det viser at anlegget ikke oppfyller kravene, må dette løses ut fra alminnelig erstatningsrettslig bestemmelser, med særlig fokus på ansvarsgrunnlaget og medvirkning skadeserstatningsloven § 5-1.

Kategorier Erstatning