Velg en side

En rørlegger ba kommunen om å stenge hovedvannledningen, fordi han skulle skifte en defekt hovedkran på en vannledning i et hus og ikke fant noen stoppekran. En fra kommunen forsøkte å stenge vannet i gata. Rørleggeren kuttet deretter vannledningen, med den følge at vannet sto med fullt trykk inn i huseiers kjeller.

Har kommunen objektivt ansvar for skaden?

Rørleggeren var veldig rask til å kutte ledningen og koble fra hovedkranen, og reiste raskt fra stedet. Kommunens mann klarte å stanse lekkasjen etter 5-10 minutter. Forsikringsselskapet mener at rørleggeren ikke hadde opptrådt uaktsomt.

03.10.2017

Etter vannressursloven § 47 annet ledd bokstav d) er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade fra sine vannledninger. Her må kommunen vurdere om de selv eller rørleggeren var tiltakshaver. Normalt vil eieren være ansvarlig, så her må man vurdere om det var kommunen som eier av hovedledningen som ikke ble avstengt eller huseieren som eier av vannledningen som ble kappet som forårsaket skaden. Hvis man anser skaden som en direkte konsekvens av at hovedledningen ikke ble avstengt, må kommunen anses å være tiltakshaver med et objektivt ansvar for skaden.

Dersom det foreligger et objektivt ansvar for kommunen, kan den vurdere å kreve regress fra rørleggeren, fordi vedkommende har opptrådt uaktsomt. Uaktsomhet forutsetter at rørleggeren har opptrådt uten den omtanke eller forsiktighet som kreves i den aktuelle situasjonen, herunder tatt i betraktning at han/hun har utdanning og yrkeserfaring som rørlegger. her er det relevant å ta stilling til om rørleggeren burde sjekket at vannet faktisk var avstengt, før han kappet ledningen. Hvis rørleggeren kan holdes ansvarlig, vil huseier enten kunne gå rett på vedkommende med sitt erstatningskrav eller kommunen kan kreve regress.

Kategorier Erstatning