Velg en side

Ein vasslekasje i eit byggefelt har med stor sansynligheit ført til at beleggingstein i eit tun er vorte øydelagd grunna tele. Lekasjen er kome ved at påkobling/klave er montert feil, og kommunal vassledning har sprekt, og gått lekk. Forsikringsselskapet til privatpersonen er ikkje med på å ta noko kostnad sidan lekkasjen er på kommunen sitt røyr.

Er dette ei sak som kommunen enkelt bør ta kostnadene med? Bør me la privatpersonen ta skadene via forsikringsselskapet, og vurdera eit regresskrav i etterkant?

30.07.2015

Jeg antar at påkobling/klave er det samme som anboringsklammer. Hvis kommunen har vedtatt standard abonnementsvilkår, følger det av disse at anboringklammeret er privat, se pkt 1.3 (figur). Forhold knyttet til påkobling av klammeret vil dermed i utgangspunktet anses som et privat anliggende.

Etter vannressurssloven § 47, 2 ledd bokstav d) er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld. Tiltakshaver er definert i pbl § 23-2 til å være den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av, i dette tilfellet er det huseieren som er ansvarlig for at stikkledningen er feilkoblet på den kommunale hovedledningen.

Kommunen er uten ansvar og utgifter kommunen har hatt i saken kan søkes dekket av den private huseieres ansvarsforsikring. For å kunne utføre arbeider på sanitærinstallasjoner følger det en rekke bestemmelser, herunder abonnemnetsvilkårene tekniske del. Når monteringen er feil er ikke vilkårene i den tekniske delen oppfylt. Her har åpenbart ansvarlig søker utført arbeider som kan bringe han over i et erstatningsansvar.

Kommunen bør med andre ord ikke ta ansvar for denne skaden. Årsaken til skaden er en handling fra abonnentens egen rørlegger. Etter min mening bør kommunen avvise ansvar og henvise skadelidte til å søke regress hos rørlegger, eventuelt dennes ansvarsforsikringsselskap.

Kategorier Erstatning