Velg en side

En huseier i kommunen opplevde at en rotte tok seg inn i kjelleren hans via sluket fra avløpsledningen. Huseierens forsikringsselskap har fremmet et regresskrav mot kommunen og mener kommunen er objektivt ansvarlig for all skade som avløpsnettet gjør.  Uansett hvor godt man drifter et avløpsnett, er det umulig å unngå en og annen rotte. Det ville ikke være urimelig om huseier selv hadde ansvaret for å hindre rotter i å ta seg inn i huset, for eksempel ved å bruke slukrist av metall og ikke plast, samt sørge for at slukristen er godt festet.

08.03.2013

Her må faktum klarlegges grundig før man vurderer hvorvidt bestemmelsen åpner for ansvar for denne type hendelser. Hva skal være ansvarsgrunnlaget og årsaksrekken mht. hvordan den skadevoldende rotta har kommet inn i kjelleren eller inn i avløpsnettet? Mulighetene er mange, for eksempel gjennom vindu eller lufteluke,  via kumlokkene, hull i offentlig avløpsledning, hull i privat avløpsledning eller private avløpsledninger som ikke er plugget. Det er vanskelig å se at et rotteangrep er en skade som et avløpsanlegg har voldt etter forurensningsloven § 24a, fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.

I forbindelse med utsprengning av Bekkelaget renseanlegg på 90-tallet inne i Ekebergfjellet mottok VAV krav om erstatning for rotteangrep inn i hus.  Påstanden var at sprengningsarbeidene hadde forårsaket skader på husene i åsen, og dermed gjort det mulig for rottene å ta seg inn i bygningen.  Kravet var med andre ord hjemlet i nabolovens regler om erstatningsansvar for urimelige ulemper (nabostridige forhold).  Kravene skal ha blitt avslått under henvisning til manglende dokumentert årsakssammenheng.

Denne skaden har vel lite å gjøre med kapasitet eller utilstrekkelig vedlikehold, jf §24a. Dette må også ses opp mot forurensningslovens formålsbestemmelse i § 1. Bestemmelsen definerer loves virkefelt, og skaden synes å falle utenfor lovens definisjon av forurensning i  § 6. Jeg hadde avvist ansvar, så fikk det bli opp til selskapet å komme med en grundig kartlegging av faktum og begrunne ansvarsgrunnlaget nærmere.

Kategorier Erstatning