Velg en side

Gjelder solidarisk ansvar for felles privat stikkledning. Kan naboer utbedre deler av fellesledningen og kreve refusjon fra resterende naboer i ettertid? De naboer som utbedrer sin del i første omgang vil da betaler for x meter som også benyttes av naboer som ikke vil ta sin del av kostnaden. Kan kommunen utføre utskifting av privat felles stikkledning for så å fordele kostnader på beboere som benytter seg av felles stikkledning (eventuelt også enkelthus-stikkledninger) i etterkant etter en fordelingsnøkkel? Enten med avtale med hver eiendom, eller være «diktator» og bestemme fordelingen og fordele regningen.

27.09.2017

Det er ikke regulert i lov eller forskrift hvilket ansvar hver enkelt sameier skal ha overfor kommunen. Kommuner som har vedtatt standard abonnementsvilkår har gjennom punkt 3.14 siste avsnitt fastsatt at der flere eiendommer har felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det betyr i praksis at kommunen kan velge å forholde seg til en enkelt av sameierne for hele kravet, som deretter må ta ansvaret for å kreve inn de øvriges andel. Dette er normalt ikke en ønsket måte for en kommune å håndtere slike saker på, det naturlige vil vel være å sende likelydende krav/pålegg med fastsatt frist til samtlige sameiere.

Kommunen bør være svært forsiktige med å involvere dere i forholdet innad i sameiet, og også være varsomme med å gi råd til deler av sameierne. Ansvarsdelingen vil gå frem av sameieavtalen som de forhåpentligvis har inngått, ellers reguleres den av sameielovens § 9 jf. § 2.

Siden stikkledningen ikke tilhører kommunen, kan kommunen bare foreta seg tiltak på denne med særskilt hjemmel. For å gjøre dette med tvang, må man enten ha bragt hjemmelen som går frem av avtaleforholdet (abonnementsvilkårene) inn for retten og fått tvangsgrunnlag gjennom dette, eller fulgt opp et pålegg etter forurensingsloven eller plan- og bygningsloven, se våre standardbrev for en slik prosess. I informasjonsbrosjyrene som ble laget til standardbrevene våre er solidaransvaret for sameiere særskilt omtalt.

Kategorier Diverse