Velg en side

Som privat vannverk lurer vi på hvem som har ansvaret for ettersyn og vedlikehold av brannhydranter og brannventiler ? I følge brannvesenet er dette vannverkets ansvar, mens vi mener dette er et kommunalt ansvar. I noen kommuner gjør vannverket dette mot betaling fra kommunen og andre steder gjør brannvesenet denne jobben.

08.03.2013

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn sier i § 21:
Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.
I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.
I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

I punkt 4.3.8. i VA-Miljøblad nr 82 fra 2008 har bl.a. Norsk Vann uttalt at kommunen formelt er ansvarlig, men at det er i det private vannverkets (les abonnentenes) egeninteresse at brannberedskapen, inkludert brannvannsforsyningen, er så god som mulig. Det anbefales en avtale mellom kommunen og det private vannverket som regulerer samarbeidet i et langsiktig perspektiv.

Det er med andre ord kommunen som har det formelle ansvaret for tilstrekkelig slokkevann. Samtidig vil jo sikkert abonnentene til vannverket ha sterk interesse i at man kommer frem til en god løsning for ansvarsfordelingen mellom vannverket og kommunen.

Kategorier Diverse